De fut is er uit bij het college

Goed 8 maanden na de start lijkt dit college er al niet veel zin meer in te hebben. Het college wil nog snel een paar stippen op de kaart van Amersfoort zetten, maar dat was het wel. Maar er is nog genoeg te doen.

  • De leegstand op bedrijfsterreinen is ongekend hoog; verloedering dreigt, nee, gebeurt al.
  • We maken gebruik van een te groot, te duur stadhuis, dat wat energieverbruik betreft zo lek is als een mandje.
  • Het college heeft geen visie op passend onderwijs, terwijl dat wel hard nodig is willen onze kinderen niet de dupe worden.

Het college geeft in de begroting aan niet over het graf heen te willen regeren, maar dat is precies wat het wel doet:

  • Door noodzakelijke beslissingen niet te nemen, maar door te schuiven, waardoor de financiële problemen voor een nieuw college groter worden.
  • Door belastingen te verhogen, waardoor mensen volgend jaar minder te besteden hebben
  • Door beloftes aan inwoners te breken, waardoor het vertrouwen in de politiek nog verder daalt.

Door dit handelen, of juist niet handelen, zadelt dit college, deze coalitie, het toekomstige bestuur met een hypotheek op, die onverantwoord hoog is.Maar laat ik ook wat positiefs noemen:
De begroting komt min of meer overeen met de zaken die bij de kadernota zijn afgesproken. Er zitten geen grote verrassingen in deze begroting. Geen verrassingen, voorspelbaar; dat is een goede eigenschap van een college. Zeker in tijden van crisis.

Het college heeft ertoe besloten om de financiële degelijkheid van de gemeentebegroting breder te toetsen, dan alleen te kijken naar de risico’s en de reserves, maar ook naar de schuldpositie en de flexibiliteit; de mate waarin de begroting kan bijgesteld worden als dat wenselijk is.

Hierdoor komt er een beter inzicht in de financiële stand van zaken.

Later vandaag stellen we een wijziging vast ten aanzien van de toewijzing van sociale huurwoningen.

Door deze wijzigingen krijgen mensen die actief op zoek zijn naar een woning, mensen dus, die een huis het hardst nodig hebben, meer kans op een woning.

Ook starters hebben straks een grotere kans. Hoewel de plannen wat het CDA betreft nog wel een stapje verder hadden mogen gaan, zijn wij blij dat, ruim twee jaar nadat het CDA bij de Woonvisie voor een eerlijker verdeling pleitte, het er nu eindelijk van komt.

Onze dank daarvoor.

Uitstellen van noodzakelijke maatregelen
Deze zaken nemen niet weg dat het CDA ontevreden is over de begroting die nu voor ons ligt. Het uitstellen van noodzakelijke beslissingen is ons een doorn in het oog.

Het college heeft de plannen om het stadhuis kleiner en goedkoper te maken in de prullenbak gegooid.

De financiële schade, die hierdoor jaarlijks 1 miljoen euro bedraagt, wordt voor een paar jaar gedekt door de onderhoudsreserve versneld op te maken. Terwijl de reserve juist zou worden ingezet om die besparing te realiseren.

Daarmee zadelt het college zijn opvolger op met een groot probleem: niet alleen moet die besparing dan sneller gerealiseerd worden, maar het daarvoor bestemde geld is dan inmiddels op.

Een ergere vorm van over je graf heen regeren is haast niet denkbaar.

En wat ons betreft moet ook het ontstane tekort door de overschrijdingen van het Eemhuis nog deze periode verwerkt worden. Ik heb begrepen dat D66 met een voorstel hierover komt, en dat steunen wij.

Het uitstelgedrag komt ook tot uitdrukking in de beantwoording van de schriftelijke vragen die partijen in het kader van de begroting hebben gesteld.

Het aantal vragen dat niet echt of maar half beantwoord wordt is groot.
Dat geldt ook voor het aantal antwoorden waarin het college doorverwijst naar de toekomst. Kennelijk mag daar het volgende college ook mee aan de slag.

Hogere belastingen
Het college heeft besloten om de lokale belastingen fors te verhogen. De afvalstoffenheffing gaat flink omhoog en ook de OZB stijgt, mede omdat het college niet bereid was na te denken over een andere financiering van de bijdrage aan de aanpassing van knooppunt Hoevelaken.

Het CDA heeft daartoe bij de bespreking van knooppunt  al een alternatief voorstel gedaan, maar het is duidelijk dat dit college, deze coalitie gewoonweg niet bereid is na te denken over een andere financiering.

Het voorstel van D66 voor dekking van de overschrijding van het budget voor het Eemhuis maakt duidelijk dat er alternatieven zijn voor een alternatieve financiering.
Maar nee, de belastingbetaler moet en zal ervoor opdraaien.

Dit is nu net een onderwerp wat wel aan een volgende raad zou kunnen worden overgelaten:

  • Het om gaat een incidenteel bedrag en we houden jaarlijks geld over. Ook dit jaar weer 8 miljoen, naar alle waarschijnlijkheid.
  • Het is een plan waar toekomstige generaties plezier van gaan hebben.
  • Bovendien duurt het nog 7 jaar voordat dit geld opgehoest moet worden.

Het is dus nergens voor nodig de OZB te verhogen. Maar het lijkt wel een principiële zaak, mede gesteund door de VVD.

Tot vorig jaar zou ik dat onbegrijpelijk vinden, maar gezien de koerswijziging van de VVD ook in Den Haag, passen belastingverhogingen kennelijk in het nieuwe profiel van de VVD.

Gebroken beloften
Nog erger vindt het CDA de beloften die dit college breekt.

De inkt van het coalitieakkoord was nog niet droog toen al duidelijk was dat de plannen en ambities niet haalbaar bleken.

Een veel te rooskleurige voorstelling van zaken destijds, zorgt ervoor dat het college wat ambities betreft alleen maar kon teleurstellen, en dat gebeurt dus ook.

Nog zo’n gebroken belofte: de herinvoering van de toeristenbelasting.

Niet alleen is het zwalkend beleid; deze vorm van belasting is nog maar een paar jaar geleden afgeschaft, en met goede reden.

Maar bovendien is de hoteliers in de binnenstad toegezegd dat de belasting ter voeding van het ondernemersfonds de enige belasting zou zijn die de gemeente zou opleggen.

In Amersfoort was het een goed gebruik om teveel betaalde afvalstoffenheffing en rioolrecht terug te geven aan de rechtmatige eigenaar: de belastingbetalers.

Een belangrijke rede hiervoor is dat het de afgelopen jaren moeilijk is gebleken om de tarieven accuraat vast te stellen. Het teveel in rekening gebrachte bedrag is gemiddeld bijna 1 miljoen per jaar geweest in de laatste 6 jaren.

‘Er is besloten de teruggave niet te effectueren.’ Schrijft het college in de begroting.

Een groter eufemisme voor deze legale vorm van diefstal, is ons niet denkbaar.

Motie en Amendementen
Uitstelgedrag, onnodige belastingverhogingen, gebroken beloften.

U begrijpt, dat is een goede reden voor een aantal stevige moties en amendementen.
Wij hebben er 5. Eén motie en vier amendementen.

Allereerst een motie die oproept tot het revitaliseren van de reserve stedelijke voorzieningen, de RSV II.

Niet alleen om reserves op te bouwen voor toekomstige stedelijke voorzieningen of het renoveren van bestaande,

Maar ook om het verbeteren van onze weerstandsratio, bedoeld om ons beter in te dekken tegen risico’s.

En dan vier amendementen.

Eén amendement voor afschaffing van de toeristenbelasting.

Deze belasting levert niets op. De inkomsten gaan regelrecht terug in de sector waar het vandaan kwam na aftrek van de gemaakte kosten. Dit is dus slecht voor de hoeveelheid geld die er aan toerisme wordt besteed.

Eén amendement dat de teruggave van de afvalstoffenheffing en rioolrecht handhaaft.

Eén amendement dat komt tot een structurele dekking van het gat dat is ontstaan doordat het college niet over een kleiner, goedkoper en efficiënter stadhuis wil nadenken.

En tenslotte een amendement dat een alternatieve financiering voorstelt voor de bijdrage aan knooppunt Hoevelaken, zodat de ozb niet onnodig verhoogd wordt.
De motie is in een eerder stadium al rondgegaan en treft u als het goed is aan bij de stukken.

De vier amendementen dienen wij vooralsnog niet in. Ze zijn bij de kadernota al door de coalitie weggestemd. En wij hebben weinig behoefte aan een rituele dans.

Maar er gloort licht. Ook de coalitie lijkt de onzinnigheid van het herinvoeren van de toeristenbelasting in te gaan zien, als we kijken naar de ingediende voorstellen.

Wanneer de komende uren en dagen blijkt dat de coalitiepartijen ook wat betreft die andere onderwerpen van hun ingezette dwaalspoor te willen afwijken, zullen wij ze alsnog indienen.

Dank
Ik dank het college en de betrokken ambtenaren voor het opstellen van deze begroting.
Door gebeurtenissen in de afgelopen jaren, het inkrimpen ten gevolge van de bezuinigingen is het werk voor het ambtelijk apparaat er niet gemakkelijker en wellicht ook niet leuker op geworden.

Daarom dank ik hen voor hun toewijding.

Ten slotte
De gemeenteraad is vandaag niet compleet. De PvdA fractie is vandaag niet compleet.
Ramón is er niet meer. En dat is heel verdrietig.

Op de dag van zijn herdenking meende een ander fractielid voor zichzelf te moeten beginnen.

Daardoor blijven nu twee stoelen in de PvdA fractie onbezet.

Binnenkort moet de PvdA het ene raadslid vervangen. Maar dat mag niet bij de ander.

Dat is niet alleen verdrietig, maar voelt ook onrechtvaardig. Zeker in deze gevallen.

Ik wens de PvdA fractie veel sterkte toe.

Roland Offereins © 2014