Samen maken we Amersfoort

Vandaag spreek ik namens het CDA tijdens de algemene beschouwingen voor de begroting voor 2011-2014 de volgende bijdrage:

Amersfoort is een stad in verandering. Stond onze stad de afgelopen decennia in het teken van groei; nu is het eind van die groei in zicht. De komende decennia is het onderhouden van de stad de grootste opgave voor de gemeente.

Daarnaast staat de gemeente voor een historisch grote bezuinigingsoperatie.

Deze beide gegevens vragen een overheid die echt anders is dan de afgelopen jaren: een overheid die vaak een meer bescheiden rol heeft.

Dat vraagt ook meer van de inwoners, instellingen en bedrijven in onze stad. Hun inzet is onmisbaar om deze stad, schoon, heel, veilig, gezellig en betrokken, kortom leefbaar te houden.

Maar de veranderingen bieden ook kansen. Er is meer ruimte voor eigen initiatieven van inwoners, waardoor zij grotere invloed hebben op hun eigen leefomgeving.

Wanneer we dit zorgvuldig aanpakken, kan dat leiden tot een samenleving met mensen die meer rekening houden met, meer betrokken zijn bij en meer verantwoordelijkheid voelen voor hun omgeving.

Maar niet iedereen is tot hetzelfde in staat. Het is onze taak om ons te ontfermen over hen die niet méér kunnen opbrengen.

In het verleden konden tegenvallers gemakkelijker worden opgevangen door de meevallers die de ontwikkelingen van de stad met zich meebrachten. Die luxe heeft Amersfoort niet meer.

Het belang is nu groter dan ooit om ons huishoudboekje op orde te hebben. En daarom is het vaststellen van een begroting voor de gemeente een van de belangrijkste momenten in het jaar.

Maar een begroting is meer dan alleen de euro’s die erin genoemd worden. Achter die cijfers gaat beleid schuil. Beleid waar iedereen in de stad mee te maken heeft. Of dat nu gaat om het openbaar vervoer, de kwaliteit van onze wegen, de zorg, ons welzijnsbeleid, cultuur en onderwijs.

Daarom is het CDA er trots op, dat ondanks de noodzakelijke bezuinigingen er nog steeds ambities waargemaakt worden op het gebied van bijvoorbeeld bereikbaarheid, duurzaamheid en klantgerichtheid.

En die ambities kost de inwoners niet meer. De lokale belastingen dalen wéér.

Nu bezuinigingen onontkoombaar zijn moet de gemeente ervoor waken dat onze stad schoon heel en veilig blijft. Een kleiner budget voor beheer of veiligheid, mag niet leiden tot verloedering. We moeten lering trekken uit de fouten die in de jaren negentig zijn gemaakt.

Hetzelfde geldt voor economie. De motor voor onze welvaart en ons welzijn. Een goede economie zorgt ervoor dat de kosten op andere terreinen beperkt blijven.

Daarom vinden wij ook dat het programma economie moet worden ontzien.

Draait de economie in Amersfoort goed, dan gaat het de Amersfoorters goed. 

Dit weekend overleed een van de belangrijkste schrijvers van de vorige eeuw. Zijn teksten hebben miljoenen geïnspireerd en hebben de loop van de geschiedenis zelfs beïnvloed.

Dan heb ik het natuurlijk over Ted Sorensen, de tekstschrijver van John F. Kennedy.

Hij is de schrijver van de beroemde zin: “Don’t ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country”.

De gedachte achter die zin is voor mij de reden dat ik hier sta. En ik vermoed dat dat voor velen hier geldt. En het is de spirit die we in amersfoort nodig hebben

Met het overlijden van Sorensen kan ik dan ook niet anders om in die trant af te sluiten:

Amersfoort is van ons allemaal. Samen maken we Amersfoort.

2 Comments

Comments are closed.

Roland Offereins © 2014